knowledge Management

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาละเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน

ที่มา http://www.lib.su.ac.th/km/index.php/kmis

DSDW

test.................................

ONLINE

002228
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
3
15
2196
193
216
2228

Your IP: 54.162.91.86
Server Time: 2017-05-27 05:04:08

Docs Download

documentation package available for free download.

Download documentation

Guide Book

Easy to startKM-DSDW

Read more...

Docs / Support

Docs / SupportIn addition to comprehensive documentations in PDF format, you also get support from friendly forum and dedicated support system.

Read more...

Share Knowledge

Native RTL SupportShare Knowledge with other on forum...

Read more...