English Deutsch Italiano Français Español Norsk Português Nederlands
한국어 Bahasa Melayu 中文 Türkçe Tiếng Việt हिन्दी Basa Jawa فارسی العربية

The file is encrypted but can be restored

Die Datei ist verschlüsselt, aber kann wiederhergestellt werden

Il file è crittografato, ma può essere ripristinato

Le fichier est crypté mais peut être restauré

El archivo está encriptado pero puede ser restaurado

Filen er kryptert men kan bli gjenopprettet

O arquivo está criptografado, mas poderá ser descriptografado

Het bestand is versleuteld maar kan worden hersteld

파일은 암호화되었지만 복원 할 수 있습니다

Fail ini dienkripsikan tetapi boleh dipulih semula.

文件已被加密,但是可以解密

Dosya şifrelenmiş ancak geri yüklenebilir.

Tập tin bị mã hóa nhưng có thể được khôi phục

फाइल एनक्रिप्‍टड हैं लेकिन रिस्‍टोर की जा सकती हैं

File ini dienkripsi tetapi dapat dikembalikan

این فایل رمزگذاری شده است اما می تواند بازیابی شود

الملف مشفر لكن من الممكن إسترجاعه

The file you tried to open and other important files on your computer were encrypted by "SAGE 2.2 Ransomware".

Die Datei, die Sie öffnen wollten, und andere wichtige Dateien auf ihrem Computer wurden von "SAGE 2.2 Ransomware" verschlüsselt.

Il file che hai tentato di aprire e altri file importanti del tuo computer sono stati crittografati da "SAGE 2.2 Ransomware".

Le fichier que vous essayez d’ouvrir et d’autres fichiers importants sur votre ordinateur ont été cryptés par "SAGE 2.2 Ransomware".

El archivo que intentó abrir y otros importantes archivos en su computadora fueron encriptados por "SAGE 2.2 Ransomware".

Filen du prøvde åpne og andre viktige filer på datamaskinen din ble kryptert av "SAGE 2.2 Ransomware".

O arquivo que você está tentando acessar está criptografado, outros arquivos importantes em seu computador também foram criptografados por "SAGE 2.2 Ransomware".

Het bestand dat je probeert te openen en andere belangrijke bestanden op je computer zijn beveiliged door "SAGE 2.2 Ransomware".

컴퓨터에서 여는 파일 및 기타 중요한 파일은 "SAGE 2.2 Ransomware"에 의해 암호화되었습니다.

Fail yang anda cuba buka dan fail penting yang lain di komputer anda telah dienkripskan oleh "SAGE 2.2 Ransomware".

您试图打开的文件以及您计算机上的其它文件已经用"SAGE 2.2 Ransomware"进行了加密。

Açmaya çalıştığınız dosya ve diğer önemli dosyalarınızı bilgisayarınızda "SAGE 2.2 Ransomware" tarafından şifrelenmiş.

Tập tin mà bạn cố mở và những tập tin quan trọng khác trên máy tính của bạn bị mã hóa bởi "SAGE 2.2 Ransomware".

वो फाइल जिसे आपने खोलने की कोशिश की और आपके कंप्‍यूटर पर बाकी महत्‍वपूर्ण फाइले हमारी ओर से इंक्रिप्टिड की गई हैं "SAGE 2.2 Ransomware"।

File yang Anda coba untuk buka dan file penting lain di komputer Anda yang dienkripsi oleh "SAGE 2.2 Ransomware".

فایلی که شما تلاش کردید بازکنید و فایل های کامپیوتر شما رمزگذاری شده است "SAGE 2.2 Ransomware".

الملف الذي كنت بصدد فتحه وبعض الملفات المهمة على حاسوبك تم تشفيرها "SAGE 2.2 Ransomware".

Action required to restore your files.

Aktion erforderlich, um ihre Daten wiederherzustellen.

Azione necessaria per ripristinare i file.

Action requise pour restaurer vos fichiers.

Se requiere una acción para restaurar sus archivos.

Handling er nødvendig for å gjenopprette filene dine.

O que você deve fazer para restaurar seus arquivos.

Aktie vereist om je bestanden te herstellen.

파일을 복원하는 데 필요한 작업.

Tindakan diperlukan untuk memulih fail anda.

要恢复文件需要进行解密。

Dosyalarınızı geri yüklemek için harekete geçin.

Cần phải hành động để khôi phục các tập tin.

आपकी फाइलों को रिस्‍टोर करने के लिए कार्रवाई की जरूरत हैं।

Tindakan diperlukan untuk mengembalikan file Anda.

برای بازگرداندن فایل های خود را اقدام کنید.

الإجراءات المطلوبة لاستعادة الملفات الخاصة بك.

File recovery instructions

You probably noticed that you can not open your files and that some software stopped working correctly.

This is expected. Your files content is still there, but it was encrypted by "SAGE 2.2 Ransomware".

Your files are not lost, it is possible to revert them back to normal state by decrypting.

The only way you can do that is by getting "SAGE Decrypter" software and your personal decryption key.

Using any other software which claims to be able to restore your files will result in files being damaged or destroyed.

You can purchase "SAGE Decrypter" software and your decryption key at your personal page you can access by following links:

If none of these links work for you, click here to update the list.

Updating links...

Something went wrong while updating links, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Links updated, if new ones still don't work, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

If you are asked for your personal key, copy it to the form on the site. This is your personal key:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

You will also be able to decrypt one file for free to make sure "SAGE Decrypter" software is able to recover your files

If none of those links work for you for a prolonged period of time or you need your files recovered as fast as possible, you can also access your personal page using "Tor Browser".

In order to do that you need to:

 1. open Internet Explorer or any other internet browser;
 2. copy the address https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en into address bar and press "Enter";
 3. once the page opens, you will be offered to download Tor Browser, download it and run the installator, follow installation instructions;
 4. once installation is finished, open the newly installed Tor Browser and press the "Connect" button (button can be named differently if you installed non-English version);
 5. Tor Browser will establish connection and open a normal browser window;
 6. copy the address
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  into this browser address bar and press "Enter";
 7. your personal page should be opened now; if it didn't then wait for a bit and try again.

If you can not perform this steps then check your internet connection and try again. If it still doesn't work, try asking some computer guy for help in performing this steps for you or look for some video guides on YouTube.

You can find a copy of this instruction in files named "!HELP_SOS" stored next to your encrypted files.

Anleitung zur Dateiwiederherstellung

Sie haben sicherlich gemerkt, dass Sie Ihre Daten nicht öffnen können und dass Programme nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.

Dies ist zu erwarten. Die Dateiinhalte existieren noch, aber wurden mit {us_enc}} verschlüsselt.

Ihre Daten sind nicht verloren. Es ist möglich, sie mit Hilfe von Entschlüsselung in ihren Originalzustand zurückzuversetzen.

Die einzige Möglichkeit das zu tun, ist die Verwendung von "SAGE Decrypter" Software und Ihr persönlicher Entschlüsselungskey.

Das Verwenden von anderer Software, die angeblich ihre Daten wiederherstellen kann, wird dazu führen, dass Ihre Daten beschädigt oder zerstört werden.

Sie können die "SAGE Decrypter" Software und Ihren Entschlüsselungskey auf Ihrer persönlichen Seite erwerben, indem Sie diesen Links folgen:

If none of these links work for you, click here to update the list.

Updating links...

Something went wrong while updating links, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Links updated, if new ones still don't work, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Falls Sie nach ihrem persönlichen Key gefragt werden, kopieren Sie ihn in das Formular auf dieser Seite. Dies ist Ihr persönlicher Key:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

Sie können eine Datei gratis entschlüssen, um sicher zu sein, dass die "SAGE Decrypter" Software ihre Daten wiederherstellen kann

Falls keine dieser Links über einen längeren Zeitraum funktionieren sollten oder Sie Ihre Daten so schnell wie möglich wiederherstellen müssen, können Sie Ihre persönliche Seite mit Hilfe des "Tor Browser" aufrufen.

Dazu benötigen Sie:

 1. Öffnen Sie den Internet Explorer oder einen anderen Internetbrowser;
 2. Kopieren Sie diese Adresse https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en in die Adressleiste und drücken Sie "Enter";
 3. So bald sich die Seite öffnet, wird Ihnen der Download des Tor Browser angeboten. Laden Sie ihn herunter und führen Sie die Installation aus, indem Sie den Installationsanweisungen folgen;
 4. Wenn die Installation abgeschlossen ist, öffnen Sie den soeben installierten Tor Browser und drücken Sie den "Connect" Knopf (Der Namen kann abweichen, falls Sie eine nicht-englische Version installiert haben);
 5. Tor Browser wird eine Verbindung herstellen und ein normales Browserfenster öffnen;
 6. Kopieren Sie die Adresse
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  in die Browseradressleiste und drücken Sie "Enter";
 7. Ihre persönliche Seite sollte sich nun geöffnet haben; falls nicht: Warten Sie eine Weile und versuchen Sie es erneut.

Falls Sie nicht in der Lage sind, diese Schritte durchzuführen, überprüfen Sie Ihre Internetverbindung. Wenn es noch immer nicht funktioniert, fragen Sie jemanden, der sich mit Computern auskennt, um diese Schritte durchzuführen oder schauen Sie sich einige Videoanleitungen auf YouTube an.

Sie finden eine Kopie dieser Anleitung in einer Datei namens "!HELP_SOS" neben Ihren verschlüsselten Daten.

Istruzioni per il recupero dei file

Probabilmente hai notato che non puoi più aprire i tuoi file e alcuni software hanno smesso di funzionare correttamente.

Questo era previsto. I tuoi file si trovano ancora al loro posto, ma sono stati crittografati da "SAGE 2.2 Ransomware".

I tuoi file non sono persi, è possibile farli tornare al loro stato normale eseguendo una decrittazione.

L'unico modo in cui è possibile farlo è scaricare il software "SAGE Decrypter" e la tua chiave personale di decrittazione.

Utilizzando un qualsiasi altro software che sostiene di essere in grado di ripristinare i tuoi file, li danneggerà o distruggerà per sempre.

È possibile acquistare il software "SAGE Decrypter" e la tua chiave di decrittazione nella tua pagina personale a cui puoi accedere dai seguenti collegamenti:

If none of these links work for you, click here to update the list.

Updating links...

Something went wrong while updating links, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Links updated, if new ones still don't work, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Se viene richiesta la chiave personale, è possibile copiarla dal modulo del sito. Questa è la chiave personale:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

Sarà anche possibile decriptare un file gratuitamente per assicurarsi che il software "SAGE Decrypter" sia in grado di recuperare i file

Se nessuno dei collegamenti funziona per un periodo di tempo prolungato o è necessario ripristinare il prima possibile, è possibile accedere alla propria pagina personale anche utilizzando "Tor Browser".

Per poterlo fare è necessario:

 1. aprire Internet Explorer o qualsiasi altro browser internet;
 2. copiare l'indirizzo https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en nella barra degli indirizzi e premere "Enter";
 3. una volta aperta la pagina, verrà offerta la possibilità di scaricare Tor Browser, scarica ed esegui il file seguendo le istruzioni di installazione;
 4. una volta completata l'installazione, aprire il nuovo Tor Browser e premere il pulsante "Connect" (il pulsante potrebbe avere un nome diverso se non si è installata la versione inglese);
 5. Tor Browser stabilirà una connessione e aprirà una normale finestra di navigazione;
 6. copiare l'indirizzo
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  nella barra degli indirizzi del browser e premere "Enter";
 7. ora dovrebbe essere possibile aprire la pagina personale; se così non fosse, attendere qualche istante e riprovare.

Se non è possibile eseguire questo passaggio, controllare la connessione internet e riprovare. Se ancora non funziona, prova a chiedere se qualche esperto di computer può farlo al posto tuo oppure dai un'occhiata a qualche video guida su YouTube.

Puoi trovare una copia di queste istruzioni nel file di nome "!HELP_SOS" conservato con i tuoi file criptati.

Les instructions pour restaurer le fichier

Vous avez sûrement remarqué que vous ne pouvez pas ouvrir vos fichiers et qu’un logiciel a arrêté de fonctionner correctement.

C’est attendu. Le contenu de vos fichiers est encore disponible, mais il a été crypté par "SAGE 2.2 Ransomware".

Vos fichiers ne sont pas perdus, c’est possible de les récupérer et les avoir à l’état normal en les décryptant.

La seule façon de le faire et en ayant le logiciel "SAGE Decrypter" et votre clé de décryptage.

En utilisant un autre logiciel qui prétend pouvoir restaurer vos fichiers va endommager et détruir vos fichiers.

Vous pouvez acheter le logiciel "SAGE Decrypter" et votre clé de décryptage sur votre profile auquel vous pouvez accéder en cliquant sur ce lien:

If none of these links work for you, click here to update the list.

Updating links...

Something went wrong while updating links, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Links updated, if new ones still don't work, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Si vous êtes demandé de fournir votre clé, copiez la dans le formulaire du site. Voici votre clé personnelle:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

Vous serez en mesure de décrypter un fichier gratuitement pour être sûre que le logiciel "SAGE Decrypter" est capable de restaurer vos fichiers

Si aucun des liens ne marche pour vous pour une période prolongée ou si vous avez besoin de restaurer vos fichiers rapidement, vous pouvez accéder à votre profile en utilisant "Navigateut Tor".

Pour le faire vous devez:

 1. Ouvrez Explorer ou n’importe quel autre navigateut;
 2. Copiez cette addresse https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en dans la barre d’adresse et cliquez sur "Enterer";
 3. Une fois que la page est ouverte, on va vous proposer de télécharger le navigateur Tor, Téléchargez-le et lancez l’installation, suivez les instructions d’installation ;
 4. Une fois l’installation faite, ouvrez votre nouveau navigateur Tor et appuyez sur le bouton "Connect" (Le bouton peut être nommé différemment si vous n’avez pas installé la version en anglais);
 5. Le navigateur Tor va établir une connection et ouvrir une fenêtre ordinaire de navigateur ;
 6. copiez l’adresse
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  dans la barre d’adresse et cliquez sur "Entrer";
 7. Votre profile doit être ouvert maintenant; si ça ne marche pas attendez puis essayez encore une fois.

Si vous n’arrivez pas à suivre ces étapes verifies alors votre connexion internet et réessayez. Si ça ne marche toujours pas, essayez de demander à un informaticien pour suivre ces étapes pour vous ou regardez des vidéos d’instruction sur YouTube.

Vous pouvez trouver une copie de ces instruction dans des fichiers nommés "!HELP_SOS" enregistrés avec vos fichiers cryptés.

Instrucciones para la recuperación de archivos

Probablemente hayas notado que no puedes abrir tus archivos y que algunas aplicaciones dejaron de funcionar correctamente.

Era de esperarse. El contenido de tus archivos aún está allí, pero fué encriptado por "SAGE 2.2 Ransomware".

Tus archivos no están perdidos, es posible regresarlos a su estado normal decodificándolos.

La única forma de hacerlo es con el software "SAGE Decrypter" y su clave personal de descifrado.

Usar cualquier otro software que asegure ser capaz de restaurar tus archivos resultará en un daño o destrucción de los archivos.

Puedes comprar el software "SAGE Decrypter" y tu clave de descifrado en tu página personal que puedes accesar a través de los siguientes links:

If none of these links work for you, click here to update the list.

Updating links...

Something went wrong while updating links, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Links updated, if new ones still don't work, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Si te es solicitada la clave personal, cópiala en el formulario del sitio. Esta es tu clave personal:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

También podrás descifrar un archivo gratis para asegurarte que el software "SAGE Decrypter" es capaz de recuperar tus archivos

Si ninguno de esos links te funciona por un tiempo prolongado o si necesitas recuperar tus archivos lo más rápido posible, también puedes accesar a tu página personal usando el "Tor Browser".

Con la finalidad de hacerlo necesitas:

 1. abrir Internet Explorer o cualquier otro navegador de internet;
 2. copia la dirección https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en en la barra de direcciones y presiona "Enter";
 3. una vez que abra la página, le será ofrecida la descarga de Tor Browser, descárgalo y ejecuta el instalador, siguiendo las instrucciones de instalación;
 4. una vez culminada la instalación, abre el recien instalado Tor Browser y presione el botón "Connect" (el botón puede tener un nombre diferente dependiendo de la versión instalada);
 5. copia la dirección
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  en la barra de direcciones del navegador y presiona "Enter";
 6. tu página personal debería abrir ahora; si no lo hace, espera un momento e intenta de nuevo.

Si no puedes hacer el procedimiento, chequea tu conexión a internet e inténtalo de nuevo. Si aún no funciona, intenta pidiéndole ayuda a un técnico de computación para seguir las instrucciones o mira algunos videos de ayuda en YouTube.

Puedes encontrar una copia de estas instrucciones en los archivos llamados "!HELP_SOS" almacenados junto a tus archivos encriptados.

Instruksjoner for gjenoppretting

Du la nok merke til at du ikke kan åpne filene dine og at noen programvarer har sluttet å fungere riktig.

Det var som forventet. Filene er fortsatt her, men ble kryptert av "SAGE 2.2 Ransomware".

Filene dine er ikke borte. Det er fortsatt mulig å tilbakestille de til normalt ved å dekryptere.

Den eneste måten å gjøre det på er å få "SAGE Decrypter" programvaren og din egen personlige dekrypteringsnøkkel.

Ved å bruke et annet program som påstår å kunne gjenopprette filene dine vil resultere i at filene blir skadet eller ødelagte.

Du kan kjøpe "SAGE Decrypter" programvaren og din personlige dekrypteringsnøkkel på din personlige side ved å følge linkene.:

Hvis ingen av disse linkene fungerer for deg, trykk her for å oppdatere listen.

Oppdaterer linkene...

Noe gikk galt med oppdatering av linkene, vent litt å prøv igjen eller bruk "Tor Browser" metoden nedenfor.

Linkene er oppdatert, hvis de nye fortsatt ikke fungerer, vent litt å prøv igjen eller bruk "Tor Browser" method below.

Hvis du blir spurt etter din personlige nøkkel, kopier den til skjemaet på siden. Dette er din personlige nøkkel.:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

Du vil også kunne dekryptere en av filene gratis for å forsikre om at "SAGE Decrypter" programvaren klarer å gjenopprette filene dine

Hvis ingen av de linkene fungerer for deg over en lang periode eller du trenger filene dine gjenopprettet så fort som mulig, så kan du gå til din personlige side ved å bruke "Tor Browser".

For å gjøre det må du:

 1. start Internet Explorer eller en annen nettleser;
 2. kopier linken https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en inn i søkebaren og trykk "Enter";
 3. når siden åpnes vil du bli tilbudt å laste ned Tor Browser, last den ned og kjør installatoren, også følg instruksjonene videre;
 4. når installasjonen er ferdig, så åpner du opp Tor Browser og trykker "Connect" knappen (knappen kan ha et annet navn hvis du installerte den engelske versjonen);
 5. Tor Browser vil få tilgang og deretter åpne et vanlig nettleser vindu;
 6. kopier linken
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  inn i denne nettleserens søkebar og trykk "Enter";
 7. din personlige side burde dukke opp nå, men hvis ikke venter du litt og prøver igjen.

Hvis du ikke kan følge disse trinnene, se etter hvordan internet tilgangen din er og prøv igjen. Hvis det fortsatt ikke fungerer kan du spørre en som er god på data eller se etter noen videoer på YouTube.

Du kan finne en kopi av denne instruksjonen i filene som heter "!HELP_SOS" ved siden av de krypterte filene dine.

Instruções sobre como recuperar os arquivos criptografado:

Você já deve ter percebido que todos os seus arquivos não estão mais acessível e alguns dos seus programas não estão funcionando corretamente.

Já era de se esperar! Os seus arquivos ainda estão salvos em seu computador, porém não estão acessível porque foram criptografados por "SAGE 2.2 Ransomware".

Os seus arquivos não foram deletados, é possível descriptografá-los.

A única maneira de descriptografá-los é usando o programa, "SAGE Decrypter" e a sua chave de descriptografia pessoal.

Ao tentar utilizar decodificadores de terceiros para tentar restaurar os seus arquivos, irar corromper todos os seus arquivos, podendo gerar danos irreversíveis.

Você pode comprar o "SAGE Decrypter" e sua chave pessoal para decodificação nos seguintes links:

If none of these links work for you, click here to update the list.

Updating links...

Something went wrong while updating links, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Links updated, if new ones still don't work, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Caso seja solicitado uma chave pessoal, copie e cole no formulário no site. Essa é a sua chave pessoal:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

Você pode descriptografar um arquivo gratuitamente para ter certeza de que o "SAGE Decrypter", seja capaz de descriptografar todos os seus arquivos no seu computador.

Se nenhum dos links estiver disponível no momento ou se você precisar com urgência dos seus arquivos, você também pode acessar a sua página pessoal usando o "Tor Browser".

Instruções sobre como utilizá-lo:

 1. abra o Internet Explorer ou qualquer outro navegador;
 2. copie o endereço do https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en e cole na barra de endereço em seu navegador e pressione "Enter";
 3. quando a página for aberta em seguida, você verá as informações sobre o Navegador Tor e o link para download, abra o arquivo e siga as instruções de instalação;
 4. Quando a instalação estiver concluída, abra o Navegador Tor e pressione o botão "Connect"(o botão pode ter outro nome, se você instalou uma versão do programa que não seja em inglês);
 5. O Navegador Tor irá estabelecer uma conexão e, em seguida, abrirá uma janela no navegador;
 6. copie o endereço do
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  e cole na barra de endereço do Navegador Tor, em seguida, pressione "Enter";
 7. a sua página pessoal irá abrir em alguns instantes; caso a página não abra, aguarde um pouco e tente novamente.

Se você não conseguir executar todas as etapas, certifique-se de que você está conectado à internet e tente novamente. Se você ainda tiver dificuldade para conectar, peça ajuda a um técnico de informática para auxiliá-lo no processo ou procure vídeos que possam ajudá-lo no YouTube.

Você pode encontrar uma cópia do arquivo de instrução chamado "!HELP_SOS" salvo junto ao seus arquivos criptografados.

Instructies voor herstellen van bestand

Je hebt waarschijnlijk gemerkt dat je niet je bestanden kunt openen en dat sommige software niet meer werkt.

Dit is verwacht. Je bestanden zijn er ngo steeds, maar zijn beveiligd door "SAGE 2.2 Ransomware".

Je bestanden zijn niet weg, het is mogelijk om ze te herstellen door de beveiliging weg te halen.

De enige manier daarvoor is om "SAGE Decrypter" software en je eigen persoonlijke beveiligingssleutel te halen.

Gebruik van andere software die claimen je bestanden te herstellen zullen ervoor zorgen dat je bestanden beschadigd of vernietigd worden.

Je kan een "SAGE Decrypter" software en sleutel kopen via je persoonlijke link:

If none of these links work for you, click here to update the list.

Updating links...

Something went wrong while updating links, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Links updated, if new ones still don't work, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Als er wordt gevraagd voor je persoonlijke sleutel, kopieer het naar het formulier op de site. Dit is je persoonlijke sleutel:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

Je kunt één bestand gratis herstellen om er zeker van te zijn dat "SAGE Decrypter" software je bestanden kunt herstellen

Als geen van de links werken voor een lange tijd of je je bestanden zo snel mogelijk wilt herstellen, kan je ook toegang krijgen met de "Tor Browser".

Om dat te doen moet je:

 1. Internet Explorer openen of een andere internet browser;
 2. kopieer het adres https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en in je adresbalk en druk op "Enter";
 3. wanneer de pagina opent, kan je de Tor Browser downloaden, download en installeer het, volg de installatie instructies;
 4. wanneer download klaar is, open de Tor Browser en druk op "Connect" knop (knop kan een andere naam hebben als je een andere taal hebt);
 5. Tor Browser zal een connectie maken en een normale browser openen;
 6. kopieer het adres
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  in deze browser adres en druk "Enter";
 7. je persoonlijke pagina zou nu open moeten zijn; als dit niet zo is wacht dan een moment en probeer het opnieuw.

Als je deze stappen niet kan doen check dan je internet connectie en probeer het opnieuw. Als het nog steeds niet lukt vraag een computerpersoon om deze stappen voor je te doen of kijk video´s op YouTube.

Je kunt een kopie van deze instructies vinden in een bestand met de naam "!HELP_SOS" bij je beveiligde bestanden.

파일 복구 지침

파일을 열 수 없으며 일부 소프트웨어가 올바르게 작동하지 않는 것으로 나타났습니다.

예상대로입니다. 파일 내용은 그대로 있지만 "SAGE 2.2 Ransomware" 님이 암호화했습니다.

파일을 잃어 버리지 않으며 해독하여 정상 상태로 되돌릴 수 있습니다.

당신이 할 수있는 유일한 방법은 "SAGE Decrypter" 소프트웨어와 개인 복호화 키를 가져 오는 것입니다.

파일을 복원 할 수 있다고 주장하는 다른 소프트웨어를 사용하면 파일이 손상되거나 파괴 될 수 있습니다.

"SAGE Decrypter" 소프트웨어 및 암호 해독 키는 개인 페이지에서 다음을 통해 액세스 할 수 있습니다:

If none of these links work for you, click here to update the list.

Updating links...

Something went wrong while updating links, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Links updated, if new ones still don't work, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

귀하의 개인 키를 요청하는 경우 사이트의 양식에 복사하십시오: 귀하의 개인 키

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

"SAGE Decrypter" 소프트웨어를 무료로 하나의 파일을 해독 할 수도 있습니다. 파일을 복구 할 수 있습니다

이러한 링크 중 어느 것도 장기간 동안 작동하지 않거나 가능한 빨리 파일을 복구해야하는 경우 "Tor Browser" 를 사용하여 개인 페이지에 액세스 할 수 있습니다.

진행을 위해 다음을 시행해야 합니다:

 1. 인터넷 브라우저를 실행하거나 다른 인터넷 브라우저 실행;
 2. 주소창에 https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en 주소를 복사하고 "Enter " 를 누르십시오;
 3. 페이지가 열리면 Tor 브라우저를 다운로드하여 설치 프로그램을 실행하고 설치 지침을 따르십시오;
 4. 일단 설치가 끝나면 새로 설치된 Tor 브라우저를 열고 "Connect " 버튼을 누르십시오 (영어 버전이 아닌 언어를 설치 한 경우 버튼의 이름을 다르게 지정할 수 있음).;
 5. Tor 브라우저가 연결을 설정하고 일반 브라우저 창을 엽니다.
 6. 이 브라우저의 주소창에
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  주소를 복사하고 "Enter " 를 누르세요;
 7. 개인 페이지가 열리고, 잠깐 기다렸다가 다시 시도하십시오.

이 단계를 수행 할 수 없다면 인터넷 연결을 확인한 후 다시 시도하십시오. 여전히 작동하지 않으면 컴퓨터 사용자에게이 단계를 수행하는 데 도움을 요청하거나 YouTube 에서 동영상 가이드를 찾아보십시오.

암호화 된 파일 옆에 저장된 "!HELP_SOS"b파일에서이 명령의 사본을 찾을 수 있습니다.

Arahan pemulihan fail

Anda mungkin sedar yang anda tidak boleh buka fail anda dan sesetengah perisian telah berhenti berfungsi dengan betul.

Ini telah dijangkakan. Kandungan fail anda adalah masih di sana, tetapi telah dienkripsikan oleh "SAGE 2.2 Ransomware".

Fail anda tidak hilang, ada kemungkinan untuk anda kembali mereka semula ke keaadan asal setelah dekrip.

Satu-satu cara anda boleh lakukannya adalah dengan mendapat perisian "SAGE Decrypter" dan kunci dekripsi peribadi anda.

Penggunaan mana-mana software yang mendakwa boleh memulih semula fail anda akan menyebabkan kerosakan fail.

Anda boleh membeli "SAGE Decrypter" perisian dan kunci dekripsi anda pada halaman peribadi anda. Anda boleh akses dengan pautan berikut:

Jika tiada satu pun pautan ini berfungsi untuk anda, klik sini untuk mengemas kini senarai tersebut.

Mengemas kini pautan...

Sesuatu telah berlaku semasa mengemas kini pautan, sila tunuggu sebentar dan cuba lagi atau guna kaedah"Tor Browser" di bawah.

Pautan dikemas kini, jika pautan baru masih tidak berfungsi, sila tunggu sebentar dan cuba lagi atau guna kaedah "Tor Browser" di bawah.

Jika anda ditanya tentang kunci peribadi anda, salinnya pada borang dalam halaman. Ini adalah kunci peribadi anda.:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

Anda juga boleh dekrip satu fail dengan percuma dengan memastikan "SAGE Decrypter" perisian ini boleh memulih semula fail anda

Jika tiada satu pun pautan ini berfungsi untuk anda untuk tempoh masa yang telah dipanjangkan atau anda memerlukan fail anda untuk dipulih semula secepat mungkin, anda boleh akses halaman peribadi anda dengan "Tor Browser".

Untuk membuat sedemikian, anda perlu:

 1. buka Internet Explorer atau mana-mana pelayar internet lain;
 2. salin alamat https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en ke dalam bar alamat dan tekan "Masuk";
 3. Sebaik sahaja halaman dibuka, anda akan ditawarkan untuk memuat turun Tor Browser, muat turunnya dan juga jalankan pemasangan, ikut arahan pemasangan;
 4. sebaik sahaja pemasangan siap, buka Tor Browser yang baru dipasang dan tekan butang "Sambung" (Butang boleh dinamakan secara berlainan button jika versi bukan English dipasang);
 5. Tor Browser akan membuat sambungan dan buka tetingkap pelayar normal;
 6. salin alamat
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  ke dalam bar alamat pelayar dan tekan "Masuk";
 7. Halaman peribadi anda patutnya dibuka sekarang; jika tidak, tunggu sebentar dan cuba lagi.

Jika anda tidak boleh mengambil langkah ini, sila periksa sambungan internet anda dan cuba lagi. Jika ia tidak berfungsi, sila cuba minta bantuan pakar komputer untuk membuat langkah ini untuk anda atau cari tutorial video di YouTube.

Anda boleh cari salinan arahan ini dalam fail bernama "!HELP_SOS" yang disimpan di sebelah fail enkripsi anda.

文件恢复指南

您可能已注意到无法打开您的文件,一些软件也无法正常使用。

这没有错。您的文件内容依然存在,只是使用"SAGE 2.2 Ransomware"进行了加密处理。

您的文件内容没有丢失,可以通过解密将它们恢复到正常状态。

解密文件的唯一方法是获得我们的"SAGE Decrypter"软件,并使用您的个人密钥进行解密。

使用任何其它声称可以恢复您文件的软件可能造成文件损坏或者销毁。

您可以点击下列链接,进入您的个人购买"SAGE Decrypter"软件和您的解密密钥。

If none of these links work for you, click here to update the list.

Updating links...

Something went wrong while updating links, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Links updated, if new ones still don't work, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

如果网页寻问您的个人密钥,将下列密钥拷贝到网页上的表单输入框中:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

您可以免费使用"SAGE Decrypter"软件解密一个文件,以确保软件可以恢复您的所有文件。

如果您长时间无法打开任一链接,或者您想尽快恢复您的文件,您可以使用"Tor浏览器"访问您的个人主页。

为此您必须:

 1. 打开IE浏览器,或者其它任何一款浏览器;
 2. 将地址https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en拷贝到地址栏,然后按下"回车"键;
 3. 一旦页面打开,您就可以下载Tor浏览器,下载完成后运行安装文件,按照提示进行安装;
 4. 一旦安装完成,打开新安装的Tor浏览器,点击"Connect" 按钮 (如果您安装了非英文版本,按钮名称可能有所有不同);
 5. Tor浏览器将建立连接,然后打开一个正常的浏览窗口;
 6. 拷贝地址
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  到浏览器的地址栏,然后按下"回车"键;
 7. 您的个人页面将打开;如若不然,请稍等一会再试一下。

如果您无法打开页面,请检查您的因特网连接,然后重新试一下。如果仍然无法打开,请找熟悉电脑的人员帮助您,或者观看视频指南YouTube

您可以在加密文件旁边找到一份名称为"!HELP_SOS"的相同指南。

Dosya kurtarma yönergeleri

Muhtemelen dosyaları açamadığınızı ve bazı yazılımların çalışmayı durdurduğunu fark ettiniz.

Bu beklendik bir durum. Dosyalarınız hala bilgisayarda, fakat hepsi "SAGE 2.2 Ransomware" tarafından şifrelendi.

Dosyalarınız kaybolmadı, şifrelerini çözerek onları geri getirmek hala mümkün.

Bunu yapabilmek için "SAGE Decrypter" yazılımını ve şifre çözme anahtarını edinmen gerekiyor.

Dosyalarınızı geri yükleyebileğini iddia eden farklı yazılımların kullanılması tüm dosyalarınız hasara uğramasına ve yok olmasına sebep olacaktır.

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak özel sayfanızdan "SAGE Decrypter" yazılımını ve şifre çözme anahtarını satın alabilirsiniz.

Eğer bu bağlantıların hiçbiri çalışmıyorsa, listeyi güncellemek için buraya tıklayın.

Bağlantılar güncelleştiriliyor...

Bağlantılar güncelleştirilirken bir şeyler ters gitti, lütfen bir süre bekleyin ve tekrar deneyin ya da aşağıdaki "Tor Tarayıcı" metodunu deneyin.

Bağlantılar güncelleştirildi, lütfen bir süre bekleyin ve tekrar deneyin ya da aşağıdaki "Tor Tarayıcı" metodunu deneyin.

Kişisel anahtarınız istendiğinde bu site içindeki forma kopyalayınız. Bu sizin kişisel anahtarınız:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

Ayrıca "SAGE Decrypter" yazılımının dosyalarınızı kurtaracağını ispat etmek adına bir dosya bedava şifre çözme izniniz bulunmakta.

Eğer bu bağlantılardan hiçbiri tanınan süre içerisinde çalışmazsa ya da dosyalarınızın acil şekilde kurtarılmaya ihtiyacı varsa, kişisel sayfanıza "Tor Tarayıcı"yı kullanarak da bağlanabilirsiniz.

Bunu yapabilmek için önce şu işlemleri yapmanız gerekiyor:

 1. Internet Explorer veya başka bir Internet tarayıcısı açın;
 2. https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en adresini adres çubuğuna kopyalayın ve "Enter" tuşuna basın;
 3. sayfa yüklendikten sonra, Tor Tarayıcı'sının indirme isteğiyle karşılaşacaksınız, indirin ve yükleyiciyi çalıştırın, kurulum talimatlarını izleyin;
 4. yükleme tamamlandıktan sonra yeni yüklenen Tor Tarayıcı'yı açın ve "Bağlan" düğmesine basın (Eğer İngilizce olmayan bir dil ile kurulum yaptıysanız düğmenin adı farklı olabilir);
 5. Tor Tarayıcı bağlantıyı kuracak ve normal bir tarayıcı ekranını önünüze getirecektir.
 6. Tarayıcı adres çubuğuna
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  bağlantısını yapıştırın ve "Enter" tuşuna basın.
 7. Kişisel sayfanız başarılı bir şekilde açılmalıdır; eğer olmadıysa bir süre sonra tekrar deneyin.

Eğer bu adımları gerçekleştiremiyorsanız internet bağlantınızı denetleyin ve yeniden deneyin. Eğer hala işe yaramıyorsa, bir bilgisayarcıya danışın ve adımları sizin için yapmasından rica edin ya da YouTube adresinden bir kaç nasıl yapılacağına dair videolar izleyin.

Bu talimat dosyasının bir kopyasını şifrelenmiş dosyalarınızın depolandığı klasörün yanında bulabilirsiniz.

Hướng dẫn khôi phục tập tin

Bạn có thể nhận thấy không thể mở các tập tin và một phần mềm nào đó không còn hoạt động đúng.

Điều này nằm trong dự kiến. Các tập tin của bạn vẫn cón đó nhưng bị mã hóa bởi "SAGE 2.2 Ransomware".

Các tập tin của bạn không bị mất, chúng có thể được khôi phục lại trạng thái bình thường bằng cách giải mã.

Cách duy nhất bạn có thể làm là lấy phần mềm "SAGE Decrypter" và khóa giải mã riêng của bạn.

Việc sử dụng bất kỳ phần mềm nào khác nói rằng có thể khôi phục các tập tin cho bạn sẽ làm chúng bị hư hại hoặc bị hủy.

Bạn có thể mua phần mềm "SAGE Decrypter" và khóa giải mã tại trang cá nhân có thể truy cập qua những đường dẫn sau:

Nếu không đường dẫn nào hoạt động với bạn, nhấp vào đây để cập nhật danh sách.

Đang cập nhật các đường dẫn...

Điều gì đó không ổn khi cập nhật các đường dẫn, vui lòng chờ một chút và thử lại hoặc dùng phương pháp "Tor Browser" bên dưới.

Các đường dẫn đã được cập nhật, nếu những đường dẫn mới vẫn không hoạt động, vui lòng chờ một chút và thử lại hoặc dùng phương pháp "Tor Browser" bên dưới.

Nếu bạn được hỏi khóa riêng, hãy copy nó vào mẫu trên trang web. Đây là khóa riêng của bạn:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

Bạn cũng có thể giải mã một tập tin miễn phí để đảm bảo phần mềm "SAGE Decrypter" có thể khôi phục các tập tin của bạn

Nếu không đường dẫn nào hoạt động trong một thời gian dài hoặc bạn cần các tập tin của mình được khôi phục nhanh nhất có thể, bạn cũng có thể truy cập trang cá nhân bằng cách sử dụng"Tor Browser".

Để làm điều đó bạn cần:

 1. mở Internet Explorer hay bất kỳ trình duyệt internet nào khác;
 2. copy địa chỉ https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en vào thanh địa chỉ và bấm "Enter";
 3. khi trang mở ra , bạn sẽ được download Tor Browser, download về và cho chạy chương trình cài đặt, làm theo hướng dẫn cài đặt;
 4. khi cài đặt hoàn tất, mở Tor Browser mới cài đặt và bấm nút "Connect" (nút này có thể có tên khác nếu bạn cài đặt phiên bản khác tiếng Anh);
 5. Tor Browser sẽ thiết lập kết nối và mở một cửa sổ trình duyệt bình thường;
 6. copy địa chỉ
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  vào thanh địa chỉ của trình duyệt này và bấm "Enter";
 7. trang cá nhân của bạn phải được mở lúc này; nếu không xin đợi một chút và thử lại.

Nếu bạn không thể thực hiện những bước này, xin kiểm tra kết nối internet và thử lại. Nếu vẫn không hoạt động, hãy nhờ chuyên viên máy tính giúp thực hiện những bước này cho bạn hoặc tìm video hướng dẫn trên YouTube.

Bạn có thể tìm bản copy của hướng dẫn này trong những tập tin có tên "!HELP_SOS" được lưu bên cạnh các tập tin mã hóa của bạn.

फाइल रिकवरी निर्देश

आपने कई बार देखा होगा कि आप अपनी फाइलें नहीं खोल सकते हैं और कई सॉफ्टवेयर ने सही तरीके से काम करना बंद कर दिया हैं।

इसकी उम्‍मीद हैं।आपकी फाइलों की सामाग्री वहां हें लेकिन उसे हमने इंक्रिप्टिड कर दिया हैं "SAGE 2.2 Ransomware"

आपकी फाइलें गुम नहीं हुई हैं।उन्‍हें डिक्रिप्टिंग द्धारा सामान्‍य स्थिति में वापस लाना संभव हैं।

केवल एक ही रास्‍ता हैं जिसे आप कर सकते हो ,वह हैं प्राप्‍त करना "SAGE Decrypter" सॉफ्टवेयर और अपनी पर्सनल डिक्रिप्टिड की ले सकते हैं।

बाकी सॉफ्टवेयर जो आपकी फाइलों को रिस्‍टोर करने का दावा करते हैं,वो आपकी फाइलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नष्‍ट कर सकते हैं।

अगर इन लिंक्‍स में से कोई भी आपके लिए काम नहीं करते हैं तों, यहां क्लिक करे सूची को अपडेट करने के लिए।

लिंकस अपडेट हो रहे हैं।..

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

आप अपनी एक फाइल को मुफ्त में डिक्रिप्‍ट कर पाओगे ताकि सुनिश्चित कर सको "SAGE Decrypter" साॅफ्टवेयर आपकी फाइलों को रिकवर करने के काबिल हैं

अगर उन लिंक्‍स में से लंबे समय तक कोई भी आपके काम को न करे या आप अपनी फाइलों को जहां तक संभव हो सके वहां तक तेजी से रिकवर करना चाहते हैं तो र आप अपने पर्सनल पेज को एक्‍सेस कर सकते हो इस्‍तेमाल करके"Tor Browser"।

 1. इंटरनेट एक्‍सप्‍लोरर या किसी अन्‍य इंटरनेट ब्राउजर को खोलो
 2. एक बार पेज खुल गया ,आप को डाउनलोड करने को ऑफर किया जाएगा Tor Browser इसे डाउनलोड करे और इंस्‍टालेटर को रन करे,इंस्‍टालेशन निर्देशों का पालन करे
 3. Tor Browser कनेक्‍शन स्‍थापित कर देगा और नार्मल ब्राउजर विंडों खोल देगा;
 4. एड्रैस को कॉपी करो
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  इस ब्राउजर एड्रेस बार में और प्रेस करो"Enter";
 5. आपका पर्सनल पेज अब खुल जाना चाहिए,अगर ऐसा नहीं होता हैं तो कुछ देर के लिए इंतजार करे और दोबारा प्रयास करे

अगर आपके ये कदम सफल नहीं होते हैं तो अपने इंटरनेट कनेक्‍शन को चैक करे और दोबारा कोशिश करे।अगर ये अब भी काम नहीं करता है तो किसी कंप्‍यूटर जानने वाले साथी से पूछे जो आपके लिए ये बता दें वीडियो गाइड की तलाश करे YouTube

Petunjuk pengembalian file

Anda mungkin memperhatikan bahwa Anda tidak dapat membuka file Anda dan bahwa beberapa software berhenti bekerja dengan benar.

Ini sudah diperkirakan. Konten file Anda masih ada, tapi itu telah dienkripsi oleh "SAGE 2.2 Ransomware".

File Anda tidak hilang, masih mungkin untuk mengembalikan mereka kembali ke keadaan normal dengan mengdekripsi.

Satu-satunya cara Anda bisa melakukan itu adalah dengan mendapatkan "SAGE Decrypter" software dan kunci dekripsi pribadi Anda.

Menggunakan software lain yang mengklaim dapat mengembalikan file Anda akan menghasilkan file yang rusak atau hancur.

Anda dapat membeli "SAGE Decrypter" software dan kunci dekripsi Anda di halaman pribadi Anda yang Anda dapat akses dengan mengikuti link berikut:

Jika tidak ada link yang bekerja untuk Anda, click here untuk memperbarui daftar.

Memperbarui link...

Terjadi kesalahan saat memperbarui link, tunggu beberapa waktu dan try again atau gunakan metode "Tor Browser" di bawah.

Link diperbarui, jika yang baru masih tidak bekerja, silakan tunggu beberapa waktu dan coba lagi atau gunakan metode "Tor Browser" di bawah.

Jika Anda diminta untuk kunci pribadi Anda, salin kunci itu ke formulir di situs. Ini adalah kunci pribadi Anda:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

Anda juga akan dapat mendekripsi satu file gratis untuk memastikan "SAGE Decrypter" software dapat mengembalikan file Anda

Jika tidak ada link tersebut yang bekerja untuk Anda untuk jangka waktu lama atau Anda perlu file Anda kembali secepat mungkin, Anda juga dapat mengakses halaman pribadi Anda menggunakan "Tor Browser".

Dalam rangka untuk melakukan itu Anda perlu:

 1. Buka Internet Explorer atau browser internet lainnya;
 2. salin alamat https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en ke address bar dan tekan "Enter";
 3. Setelah halaman terbuka, Anda akan ditawarkan untuk mengunduh Tor Browser, unduh dan jalankan penginstal, ikuti petunjuk instalasi;
 4. Setelah instalasi selesai, buka Tor Browser yang baru diinstal dan tekan tombol "Connect" (tombol dapat diberi nama berbeda jika Anda menginstal versi non-Inggris);
 5. Tor Browser akan membuat sambungan dan membuka jendela browser normal;
 6. salin alamat
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  ke dalam address bar browser dan tekan "Enter";
 7. halaman pribadi Anda harusnya terbuka sekarang; jika tidak maka tunggu sebentar dan coba lagi.

Jika Anda tidak dapat melakukan langkah-langkah ini, periksa koneksi internet Anda dan coba lagi. Jika masih tidak berhasil, coba tanyakan beberapa ahli komputer untuk membantu dalam melakukan langkah-langkah ini untuk Anda atau mencari beberapa panduan video di YouTube.

Anda dapat menemukan salinan instruksi ini di dalam file bernama "!HELP_SOS" yang disimpan di samping file enkripsi Anda.

دستورالعمل بازیابی فایل

شما احتمالا متوجه شده اید که شما نمی توانید فایل های خود را باز کنید و برخی از نرم افزار ها کاررا متوقف کردند.

این انتظار می رود. محتوای فایل های شما هنوز هم وجود دارد، اما با رمزگذاری شده است "SAGE 2.2 Ransomware".

فایل های شمااز دست نرفته است، برگرداندن آنها به حالت عادی با رمز گشایی امکان پذیر است.

تنها راهی که شما می توانید انجام دهید گرفتن "SAGE Decrypter" نرم افزار و کد رمز گشایی شخصی شماست.

استفاده از هر نرم افزار دیگر که ادعا می کند قادر به بازگرداندن فایل های شماست، منجر به آسیب دیدن یا نابود شدن فایل های شما می شود.

شما می توانید "SAGE Decrypter" نرم افزار و کلید رمزگشایی خود را در صفحه شخصی خود که توسط لینک زیر دردسترس است بخرید:

If none of these links work for you, click here to update the list.

Updating links...

Something went wrong while updating links, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Links updated, if new ones still don't work, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

اگر شما برای کلید شخصی خود را مورد سوال قرارگرفتید، آن را درفرمی که درسایت است کپی کنید . این کلید شخصی شما است:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

همچنین شماقادرخواهید بود یک فایل را به رایگان رمزگشایی کنید "SAGE Decrypter" می تواند فایل شمارا بازگردانی کند.

اگر هیچ یک از این لینک ها به مدت طولانی کار نکرد و یا شما هر چه سریعتر می خواهید فایل خود را بازیابی کنید، می تواندی با استفاده از این لینک به صفحه شخصی خود بروید. "Tor Browser".

به منظور انجام این کار شما نیاز به:

 1. اینترنت اکسپلورر و یا هر مرورگر اینترنتی دیگررا بازکنید;
 2. آدرس را در https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en منوی آدرس کپی کنید و دکمه زیر را فشار دهید "Enter";
 3. زمانی که صفحه باز می شود، به شما پیشنهاد می شود تا جستجو گر تور رادانلود کنید، آن را دانلود کنید و نصب کننده را شروع کنید، دستورالعمل نصب را دنبال کنید;
 4. وقتی که نصب تمام شد، مرورگر تور نصب شده را بازکنید و کلید "Connect" رافشار دهید (button can be named differently if you installed non-English version);
 5. مرورگر تور اتصال را برقرار می کند و یک پنجره معمولی بازمی کند;
 6. آدرس را کپی کنید
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  با این آدرس و کلید اینتر ار فشار دهید "Enter";
 7. صفحه شخصی شما باید الان بازشود، اگر بازنشد کمی صبرکنید و دوباره تلاش کنید.

اگر شما این مراحل را نمی توانید انجام دهید اتصال اینترنتی خود را بررسی کنید و دوباره تلاش کنید. اگر همچنان کار نمی کند، از یک متخصص کمک بگیرید یا به راهنمایی های ویدویی در یوتیوب نگاه کنید. YouTube.

می توانید یک کپی از این راهنما را در اینجا بیابید "!HELP_SOS" که در فایل های رمزگذاری شده شما ذخیره شده است.

التعليمات لإستعادة ملفاتك

قد لاحظت حتماً أنه لا يمكنك فتح ملفاتك و أن هناك برامج توقفت عن العمل بشكل صحيح.

هذا متوقع. محتوى ملفاتك مازال موجود ولكن مشفر "SAGE 2.2 Ransomware".

ملفاتك لم تضع فمن الممكن إستعادتها في الحالة الطبيعية عن طريق فك التشفيرة.

الطريقة الوحيدة للقيام به هي تحميل البرمجيات"SAGE Decrypter" ومفتاح فك التشفير الخاص بك.

باستخدام البرامج الأخرى التي تدعي استعادة الملفات الخاصة بك سوف تلحق الضرر بملفاتك وتدمرها.

يمكن اشتراء البرمجية "SAGE Decrypter" ومفتاح التشفير من صفحتك الشخصية من خلال إتباع هذا الرابط:

If none of these links work for you, click here to update the list.

Updating links...

Something went wrong while updating links, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

Links updated, if new ones still don't work, please wait some time and try again or use "Tor Browser" method below.

إذا طلب منك تقديم المفتاح الخاص بك، إنسخه في الموقع. هذا هو مفتاحك الخاص.:

AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA

سوف تتمكن من تشفير ملف مجاناً للتأكد من أن برمجية "SAGE Decrypter" يمكنها إستعادة ملفاتك

إذا لم يعمل أي رابط لمدة طويلة من الوقت أو إذا كنت في حاجة إلى إستعادة ملفاتك بسرعة، يمكنك الدخول إلى صفحتك الشخصية بإستعمال"Navigateut Tor".

لذلك يجب عليك:

 1. إفتح Explorer أو أي متصفح انترنات أخر;
 2. قم بنسخ هذا العنوان https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en في مكان العناوين في المتصفح وانقر"Enterer";
 3. عندما تفتح الصفحة، سيتم إقتراح تحميل المتصفح Tor، حمله وإبداء تثبيت البرمجية مع إتباع تعليمات التثبيت;
 4. عند إنتهاء التثبيت، إفتح المتصفح الجديد Tor وأنقر على الزر "Connect" (يمكن أن يختلف إسم الزر إذا كنت لا تستعمل النسخة الإنجليزية);
 5. المتصفح Tor سيقوم بربط اتصال وفتح نافذة المتصفح العادي;
 6. إنسخ الرابط
  http://7gie6ffnkrjykggd.onion/login/AXcQJ7H-65mU_upLhArLLamK1R_auFVH0piQd1nMOs03Q0xXDr26RXvA
  في المكان المخصص للروابط في المتصفح وإنقر على "Entrer";
 7. صفحتك الشخصية تكون قد فتحت الأن ، إذا لم يتم ذلك حاول الإنتظار قليلاً ثم حاول مرةً ثانية.

إذا لم تتمكن من تنفيذ هذه الخطوات ، تحقق من الإنترنت الخاص بك وحاول مرة أخرى. إذا لم يغير ذلك شيء، حول وجود بعض المساعدة من المتخصصين في الكمبيوتر كي يتمكنوا من أداء هذه الخطوات عوضاً عنك أو البحث عن بعض التعليمات في فيديوهات علىYouTube.

يمكنك التحصل على نسخة من التعليمات في ملف بعنوان "!HELP_SOS" موجود بجانب ملفاتك المشفرة.

English Deutsch Italiano Français Español Norsk Português Nederlands
한국어 Bahasa Melayu 中文 Türkçe Tiếng Việt हिन्दी Basa Jawa فارسی العربية